Περιβάλλον ΑΠΕ Προγράμματα

Η διαφαινόμενη εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων των συμβατικών καυσίμων του πλανήτη μας (άνθρακας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, σχάσιμα υλικά) σε συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, αλλά και την βαθμιαία επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, οδήγησε τις σύγχρονες κοινωνίες να στραφούν αφενός σε τεχνικές εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, αφετέρου στην αξιοποίηση των ήπιων ή Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι από αρχαιοτάτων χρόνων γνωστές ενεργειακές πηγές αποτελούν ανεξάντλητα (ανανεώσιμα) ενεργειακά αποθέματα, ενώ η χρήση τους είναι φιλική (ήπια) προς το περιβάλλον.
Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ορίζονται οι ακόλουθες πηγές ενέργειας:

 • Ηλιακή Ενέργεια
 • Αιολική Ενέργεια
 • Βιομάζα
 • Υδροηλεκτρική Ενέργεια
 • Γεωθερμία
 • Ενέργεια της Θάλασσας (παλιρροιακά κύματα )

Ο Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου (Συστημάτων) ΑΠΕ καθώς και διαφόρων συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος είναι ο υποψήφιος που αναλαμβάνει να εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης και να επιτηρεί και να ελέγχει με σύννομα μέσα και τρόπους, συσκευές , όργανα και εγκαταστάσεις που συνθέτουν συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της ρύπανσης ,την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της έκτακτης ή μόνιμης ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο λειτουργίας των προαναφερομένων Συστημάτων και την ασφάλεια του Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του έργου τους οι Τεχνικοί αυτοί:

 • Διαχειρίζονται την έναρξη και παύση της λειτουργίας των επί μέρους στοιχείων ΑΠΕ,
 • Μετρούν κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους,
 • Διαχειρίζονται την προληπτική συντήρηση των στοιχείων,
 • Αντιμετωπίζουν τις βλάβες των στοιχείων,
 • Εποπτεύουν την καλή λειτουργία των στοιχείων,
 • Διαχειρίζονται έκτακτες περιβαλλοντικές καταστάσεις,
 • Εκτελούν τεχνικές εργασίες εξυγίανσης,
 • Εκτελούν τεχνικές εργασίες προληπτικών ενεργειών.

   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου