Αιτήσεις

Για νέους υποψήφιους

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν δύναται να εκδοθεί ταυτότητα)
  • Καταθετήριο τραπέζης

Για υποψήφιους Resit

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση* (τελευταία τρία χρόνια) μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου. Επίσης, η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης

* Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη.

  • Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται. Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (UGR……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR0701100800000008000981244

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: UNICERT ACADEMY IKE

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

  • Ηλεκτρονικά με e-mail στο ocn@ucert.gr
  • Ταχυδρομικώς είτε με συστημένη αποστολή είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση: Open College Network West Midlands, Ακαδημίας 98-100, 10677, Αθήνα, Τηλ. Επικοινωνίας +30 (210) 710 1410