Οδηγίες Συμμετεχόντων στις Εξετάσεις

Τι θα ΠΡΕΠΕΙ να έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων:

Μαζί σας μπορείτε να έχετε επίσης:

Την ημέρα των εξετάσεων ΔΕΝ μπορείτε να έχετε μαζί σας:

Άφιξη στο εξεταστικό κέντρο

Η εξεταστική διαδικασία

Μόλις όλοι οι υποψήφιοι καθίσουν στις θέσεις που τους έχουν ανατεθεί, ο επιτηρητής τους μοιράζει το εξεταστικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει κλειστό μέχρι να δοθεί η οδηγία από τον Επιτηρητή για το άνοιγμά του. Το εξεταστικό υλικό περιλαμβάνει τα εξής:

Το Examination Booklet, το οποίο περιέχει τις ερωτήσεις του Listening, τα κείμενα και τις ερωτήσεις του Reading καθώς και τα δύο Part του Writing.
Το απαντητικό φύλλο (OMR), στο οποίο σημειώνετε τις τελικές σας απαντήσεις του Listening και Reading.
Το Writing Booklet για τις εκθέσεις του Writing.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις πάνω στο Examination Booklet, αλλά οι τελικές σας απαντήσεις θα πρέπει να σημειώνονται στο απαντητικό φύλλο (OMR) προκειμένου να βαθμολογηθούν.

Οι σημειώσεις για το Writing θα πρέπει να γίνονται στον προκαθορισμένο χώρο πλάνου του Writing Booklet. Οτιδήποτε γράψετε στον χώρο πλάνου δεν θα προσμετρηθεί στην τελική βαθμολογία.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!