Πιστοποιήσεις “Open College Network” για γνώση Αγγλικής γλώσσας

Εξετάσεις

Ημερομηνίες και ώρες εξετάσεων

Οι εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Αγγλικών Open College Network International πραγματοποιούνται 5 φορές το χρόνο. Παρακάτω, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι επόμενες ημερομηνίες εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

Σάββατο 10/10/2020

Σάββατο 12/12/2020

Εξέταστρα

Β180 €
Β2155 €
C1175 €
C2185 €

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 IBAN: GR48 0172 1260 0051 2609 5509 411

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: UNICERT ACADEMY ΙΚΕ

Θα παρακαλούσαμε στο αποδεικτικό κατάθεσης στην τράπεζα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης κέντρου ξένων γλωσσών και πραγματοποιείτε ομαδική κατάθεση, παρακαλούμε όπως αναφέρετε την επωνυμία του κέντρου σας ή του κωδικού σας.

Διαδικασία Εγγραφής

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να προσκομίσετε στον φορέα μας ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, την αίτηση του υποψηφίου, καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής της τράπεζας. 

10 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων θα σας αποστείλουμε το δελτίο συμμετοχής του υποψηφίου, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προφορική και γραπτή εξέταση.

Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες, εκτός των ανωτέρω, απαιτείται και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση* (τελευταία τρία χρόνια) μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

Εξεταστικά Κέντρα

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εξεταστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων (15 και άνω). Σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει εξεταστικό κέντρο, ο υποψήφιος μεταφέρεται στο πλησιέστερο σε αυτόν.