Πληροφορική, Δίκτυα και Επικοινωνίες

Η πληροφορική και τα δίκτυα Υπολογιστών, αποτελούν σήμερα το βασικό εργαλείο στις καθημερινές μας δραστηριότητες (π.χ. τραπεζικές συναλλαγές, έκδοση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων ή θεάτρων, αυτοματοποίηση διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών) καθώς μας διευκολύνουν, ώστε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να διεκπεραιώνουμε τις εργασίες μας.

Τα αντικείμενα αναφέρονται σε (θεωρητικές και πρακτικές) μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών, δεδομένων και δικτύων υπολογιστών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών και επιπλέον στην απόκτηση κατάλληλης θεωρητικής και πρακτικής υποδομής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τη θεωρητική και πρακτική λειτουργία των αντικειμένων πληροφορικής – επικοινωνιών και τοπικών δικτύων.
  • Αποκτήσει γνώσεις των μέσων και των τεχνικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων τοπικών δικτύων.
  • Χρησιμοποιεί και παραμετροποιεί βασικό δικτυακό εξοπλισμό (κάρτες δικτύου, μεταγωγείς, ορισμό υποδικτύων).

     Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου