Αιτήσεις

Για νέους υποψήφιους

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Για Κ.Ξ.Γ.: Language School Application Form
 • Για Ανεξάρτητους Υποψήφιους: Individual Candidate Application Form
 • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Special Considerations Application Form
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν δύναται να εκδοθεί ταυτότητα)
 • Καταθετήριο τραπέζης

Για υποψήφιους Resit

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Για Κ.Ξ.Γ.: Language School Resitting Application Form
 • Για Ανεξάρτητους Υποψήφιους: Individual Candidate Resitting Application Form
 • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Special Considerations Resitting Application Form
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν δύναται να εκδοθεί ταυτότητα)
 • Καταθετήριο τραπέζης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση* (τελευταία τρία χρόνια) μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

* Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη).

 • Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται. Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (UGR……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

 

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 IBAN: GR48 0172 1260 0051 2609 5509 411

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: UNICERT ACADEMY ΙΚΕ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

 • Ηλεκτρονικά με e-mail στο ocn@ucert.gr
 • Ταχυδρομικώς είτε με συστημένη αποστολή είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση: Open College Network, Ρεθύμνου 1Α, 106 82, Αθήνα, Τηλ. Επικοινωνίας +30 (210) 710 1410